banner

Ban lãnh đạo Công ty TNHH Một Thành Viên 756 hiện nay bao gồm:

Chủ tịch: Đại tá Hà Song Kết

Giám đốc: Đại tá Thịnh Văn Lịch

Phó Giám đốc: Đại tá Đoàn Hùng Cương