banner

Ban lãnh đạo Nhà máy 756 hiện nay bao gồm:

Giám đốc: Thượng tá Thịnh Văn Lịch

Phó Giám đốc: Đại tá Trần Nguyên

Phó Giám đốc: Đại tá Đoàn Hùng Cương