banner

Binh chủng Công binh tổ chức Tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tại hội nghị, 82 cán bộ làm công tác điều tra thuộc 13 Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở của Binh chủng Công binh sẽ được quán triệt, phổ biến thực hiện các văn bản của Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về tổng điều tra; hướng dẫn nghiệp vụ phương pháp điều tra, ghi phiếu, nghiệm thu, tổng hợp...

Binh chủng Công binh tổ chức Tập huấn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Lãnh đạo Binh chủng Công binh và các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng, nhấn mạnh: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước được tiến hành trên phạm vi cả nước. Thông qua tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số...

Đồng chí Phó tư lệnh Binh chủng Công binh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong binh chủng phải làm tốt công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc tổng điều tra. Thực hiện đúng phương án tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Bộ Quốc phòng; bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo mật thông tin theo quy định