banner

Binh chủng Công binh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Năm 2013, Binh chủng Công binh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị Quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác huấn luyện. Đó là tiền đề quan trọng để Binh chủng tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong những năm tiếp theo.

Thực hành huấn luyện vượt sông

Với ý thức chính trị cao, sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 765-NQ/QUTW, Đảng ủy Binh chủng đã quán triệt và xác định đây là thời cơ để Binh chủng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Vì vậy, Đảng ủy Binh chủng đã ra Nghị quyết 274-NQ/ĐU về lãnh đạo “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” trong Binh chủng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chủng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, Nghị quyết 274-NQ/ĐU; trên cơ sở đó, cụ thể hóa thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Binh chủng xác định, năm 2013 là “năm chất lượng về huấn luyện và xây dựng công trình”. Trong đó, “các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Trong huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, giỏi bảo đảm công binh theo chức năng, chuyên ngành; nâng cao chất lượng diễn tập chỉ huy - cơ quan, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn công binh; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu, làm đường tuần tra biên giới, rà phá bom, mìn, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sập đổ công trình, chống khủng bố”1.

Thực hiện chủ trương, phương hướng trên, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo công tác huấn luyện (CTHL) phù hợp với đặc điểm, tổ chức biên chế và chức năng, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với CTHL; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của CTHL trong tình hình mới, cũng như nắm chắc các chỉ tiêu, mục tiêu, yêu cầu trong huấn luyện, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,... Năm 2013, CTHL của Binh chủng có chuyển biến tiến bộ rõ nét. Nổi bật là, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, thống nhất, khoa học. Nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng Chỉ lệnh Công tác quân sự của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh chủng; bám sát phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện. Công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là về thao trường, bãi tập có nhiều cố gắng so với những năm trước, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới CTHL. Chất lượng huấn luyện phân đội và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của chỉ huy, cơ quan được nâng lên. Kết thúc huấn luyện năm 2013, 100% các tiểu đoàn huấn luyện 10 tháng đạt Đơn vị huấn luyện giỏi. CTHL đã được các đơn vị kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, lực lượng công binh đã tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Diễn tập thực binh ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo năm 2013 (ADREX - 13), Diễn tập tìm kiếm cứu nạn các nước ASEAN tại Bru-nây, được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và các đoàn quân đội nước ngoài đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, ở các đơn vị vẫn còn một số hạn chế, như: CTHL chưa được quan tâm đúng mức. Trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của một số cán bộ, nhất là cấp phân đội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành, vận dụng nguyên tắc bảo đảm công binh trong tác chiến địch sử dụng vũ khí công nghệ cao trong hợp luyện, huấn luyện chiến thuật và diễn tập còn lúng túng. Kết quả huấn luyện có nội dung chưa vững chắc. Công tác bảo đảm huấn luyện chưa theo kịp yêu cầu đòi hỏi, v.v.

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng CTHL theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, trong thời gian tới, Binh chủng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng huấn luyện; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với CTHL. Đây vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ, giải pháp trực tiếp quyết định chất lượng CTHL. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững quan điểm, phương châm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã đề ra. Trên cơ sở đó, làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong huấn luyện; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Qua tổng kết CTHL năm 2013, các đơn vị cần đối chiếu kết quả đạt được với các chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện.

Thực hiện chỉ đạo của Binh chủng, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra đánh giá đúng thực chất CTHL; tiếp tục lấy kết quả huấn luyện làm tiêu trí trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua - khen thưởng đối với các tổ chức đảng, đơn vị và cá nhân. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; gắn huấn luyện với các phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội thao các cấp bảo đảm chất lượng, tránh phô trương hình thức, kiên quyết khắc phục tư tưởng ngại khó, chủ quan, xem nhẹ, hạ thấp yêu cầu và bệnh thành tích trong huấn luyện.

Hai là, đẩy mạnh đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện. Binh chủng tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ, thông qua mệnh lệnh huấn luyện và các kế hoạch năm. Để đạt hiệu quả, Binh chủng chú trọng đẩy mạnh phân cấp huấn luyện; phân rõ trách nhiệm của cơ quan và chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện,… Trong đó, cơ quan, cán bộ làm công tác huấn luyện, cần thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Binh chủng và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị công binh trong toàn quân thực hiện đúng, đủ chương trình, kế hoạch huấn luyện. Đồng thời, các đơn vị cần chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất, đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn chế.

Ba là, tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, tổ chức huấn luyện, diễn tập công binh. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp cơ bản, quan trọng và là khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện của Binh chủng. Bám sát các chủ trương, biện pháp trong Nghị quyết 765-NQ/QUTW, Chỉ lệnh Công tác quân sự của Tổng Tham mưu trưởng, chức năng, nhiệm vụ được giao, Binh chủng chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; trong đó, ưu  tiên hoàn thiện chương trình huấn luyện cơ bản của chiến sĩ phân đội theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của Bộ đội Công binh trong tình hình mới; huấn luyện lực lượng công binh đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo Quyết định của Bộ. Trong quá trình huấn luyện, các chuyên ngành, đơn vị cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả; huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện bảo đảm công binh trong điều kiện tác chiến địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, ở các loại địa hình, thời tiết phức tạp. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh với chuyên ngành; huấn luyện với thi công công trình; huấn luyện cho bộ đội khai thác sử dụng thành thạo các trang bị, khí tài công binh thế hệ mới,… Các nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức, phương pháp dạy - học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng vào quản lý giáo dục và dạy - học; kết hợp chặt chẽ huấn luyện chính khóa với ngoại khóa, gắn lý luận với thực tế huấn luyện, chiến đấu tại đơn vị và thực tế sản xuất, thi công trong các nhà máy, công trường xây dựng,… theo từng chuyên ngành đào tạo.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh đổi mới, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật, diễn tập theo cách đánh mới, phù hợp với vũ khí, trang bị công binh hiện có; nâng cao chất lượng diễn tập vòng tổng hợp cho đại đội, tiểu đoàn công binh và diễn tập trong đội hình binh chủng hợp thành, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, diễn tập có bắn đạn thật theo chỉ thị và hiệp đồng của Bộ, quân khu, quân đoàn. Trong diễn tập, tăng cường sử dụng các trang bị kỹ thuật hiện đại để kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật, chiến thuật của trang bị và nâng cao trình độ sử dụng các trang bị công binh của bộ đội; chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và xây dựng công trình.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm huấn luyện. Đây là vấn đề cấp thiết, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng CTHL. Chủ trương của Binh chủng là kết hợp nguồn ngân sách trên cấp với phát huy nội lực, làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện. Trong đó, tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tài liệu, giáo trình huấn luyện, nhất là tài liệu về tổ chức, phương pháp huấn luyện, tài liệu về vũ khí, trang bị mới; đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp thao trường, phòng học chuyên dùng, xưởng thực hành; đầu tư mua sắm các trang bị mới; các phần mềm mô phỏng phục vụ CTHL, giáo dục - đào tạo. Trước mắt, Binh chủng chỉ đạo Nhà máy Z49, Z756 và Viện kỹ thuật Công binh nghiên cứu, sản xuất mô hình, học cụ huấn luyện chuyên ngành đúng quy chuẩn, chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao cho các đơn vị; kiên quyết không sử dụng học cụ không đủ tiêu chuẩn và khắc phục triệt để việc huấn luyện “chay”; xây dựng trường bắn theo tiêu chuẩn, thao trường huấn luyện chuyên ngành cấp lữ đoàn, nhà trường, thao trường cứu hộ cứu nạn,… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo lực lượng Công binh toàn quân.

Đại tá, TS. TRẦN HỒNG MINH

Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng